Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Opdrachtgever: wederpartij van All4Animals, eigenaar van huisdier.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen All4Animals en opdrachtgever waarop All4Animals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

1. Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door All4Animals en klant. 

2. De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

3. De opdrachtgever krijgt de overeenkomst van tevoren ter controle, aanvulling en/of wijziging toegestuurd.

4. De opdrachtgever retourneert voor aanvang van de dierenverzorging een ondertekende versie van de overeenkomst per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.all4animalsbrielle.nl en/of telefonisch opvraagbaar). Een duidelijk akkoord via de e-mail is ook een mogelijkheid. 

Artikel 4. Rechten en plichten

1. All4Aminals verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

2. All4Animals zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door All4Animals tegen meerprijs worden aangeboden.

3. All4Animals behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

4. All4Animals behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

5. All4Animals is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

6. Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting, katte- en niesziekte) en All4Animals mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

7. Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

8. All4Animals behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

9. All4Animals behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

10. All4Animals behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en All4Animals bedreigen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens All4Animals voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en verzorgingsmiddelen.

4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat All4Animals toegang heeft tot de verzorg- en/of verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsmiddelen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met All4Animals zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

2. Opdrachtgever accepteert dat het huisdier bij thuiskomst vies en nat kan zijn. All4Animals verzorgt een korte verzorging. (de eigenaar legt zelf een handdoek klaar)

3. All4Animals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een nat of vies huisdier.

4. All4Animals kan niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging van goederen in, aan of om het huis van de klant.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door All4Animals of derden, veroorzaakt door het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan All4Animals of derden worden op opdrachtgever verhaald.

6. All4Animals is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij gebruiker aanwezige sleutel, welke door nalatigheid in handen van derden is gekomen.

7. All4Animals is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van goederen van de klant.

8. All4Animals is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij All4Animals opzet of grove schuld te wijten valt.

9. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.

10. All4Animals kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van ziekte, letsel, aandoeningen of de dood van een dier. 

11. De opdrachtgever dient een geldige inboedel- en brandverzekering te hebben afgesloten.

12. De opdrachtgever dient alle ruimtes en kasten, die niet van belang zijn, af te sluiten, om eventuele misverstanden te voorkomen. 

13. De opdrachtgever dient waardevolle spullen op te bergen om eventuele misverstanden te voorkomen. 

Artikel 7. Ziekte van het dier

1. Opdrachtgever is verplicht All4Animals zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop overeenkomst van toepassing is.

2. Opdrachtgever machtigt door het afsluiten van overeenkomst All4Animals om in geval van ziekte van het huisdier (of een vermoeden van) op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die in de gegeven situatie voorkomen.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van All4Animals is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft All4Animals het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen All4Animals en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. All4Animals en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betalingen

1. All4Animals stuurt de klant per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 10 dagen dient te voldoen.

2. De opdrachtgever dient in het geval van vakantieopvang een aanbetaling te doen van minimaal de helft van het afgesproken tarief. Zonder deze aanbetaling staat de overeenkomst niet vast en is er geen reservering.

3. Betalingen kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

4. Indien de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering.

5. Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met euro 12,50 administratiekosten.

6. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

7. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd of eventueel wordt verlengd wordt het verschuldigde bedrag of eventueel tegoed verrekend met opdrachtgever.

Artikel 10. Tarieven

1. Actuele tarieven zijn te allen tijde te vinden op de website www.all4animalsbrielle.nl. 

2. De tarieven zijn inclusief BTW.

3. De tarieven worden vooraf in de overeenkomst vastgelegd. 

4. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat All4Animals meerwerk heeft moeten verrichten is All4Animals gerechtigd dit door te berekenen.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden

Dierenverzorging aan huis

1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail, sms, Whatsapp of per post (adressen vermeld op de website www.all4animalsbrielle.nl en/of telefonisch opvraagbaar).

2. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging is kosteloos.

3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging wordt 50% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de dierenverzorging wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

5. Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

6. Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.

7. In geval van artikel 12.5 en 12.6 wordt 25% van het overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

8. Indien de opdrachtgever eerder terugkomt, wordt het gehele, eerder overeengekomen bedrag doorberekend.

Vakantieopvang/dagopvang

9. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.all4animalsbrielle.nl en/of telefonisch opvraagbaar).

10. Annuleren tot 1 maand voor aanvang van de opvang is kosteloos. Er wordt dan wel 25,00 euro administratie/inschrijvingskosten gerekend.

11. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opvang wordt 50% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

12. Bij alle andere annuleringen voor aanvang van de opvang wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

13. Artikelen 12.14 t/m 12.16 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

14. Artikelen 12.14 t/m 12.16 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.

15. In geval van artikel 12.17 en 12.18 wordt 25% van het overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 12. Klachten

1. De opdrachtgever dient eventuele klachten binnen 24 uur telefonisch of via e-mail en binnen 48 uur schriftelijk aan All4Animals mede te delen.

2. All4Animals zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn